Home / STATUT

STATUT

STATUT

FUNDACJI „INWESTYCJE W ROZWÓJ KAPITAŁU LUDZKIEGO”

Rozdział I

[Postanowienia ogólne]

§ 1

Fundacja pod nazwą Fundacja „INWESTYCJE W ROZWÓJ KAPITAŁU LUDZKIEGO” zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez Agnieszkę Maliszewską, zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym Repertorium A nr5607/2019 sporządzonym przez notariusz Elżbietę Proć w dniu 25 listopada 2019 roku.

§ 2

Fundacja z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego uzyskuje osobowość prawną i działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. (Dz. U. Nr 46 z 1991 r. z późniejszymi zmianami ) o fundacjach, Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 nr 96 poz. 873 z późniejszymi zmianami) oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 3

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Olsztyn.
 2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
 3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Fundacja dla celów współpracy z zagranicą może posługiwać się tłumaczeniem nazwy Fundacji w wybranych językach obcych.

§ 4

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.
 3. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.
 4. Fundacja może podejmować działalność gospodarczą, z tym, że zyski z działalności gospodarczej przeznaczane są wyłącznie na realizację celów statutowych Fundacji.
 5. Dla wykonywania swych zadań statutowych Fundacja może ustanawiać stałe i czasowe placówki terenowe, oddziały i inne jednostki organizacyjne – zakłady, filie, biura, oddziały w kraju oraz przedstawicielstwa za granicą.
 6. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. kultury.

§ 5

 1. Fundacja używa pieczęci wskazujących jej nazwę oraz dane identyfikacyjne oraz może ustanawiać certyfikaty, medale honorowe, tytuły i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.
 2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego (logo).

Rozdział II

[Cele i zasady działania Fundacji]

§ 6

 1. Misją Fundacji jest rozwój społeczeństwa poprzez wspieranie i propagowanie twórczości artystycznej, kultury i dziedzictwa narodowego, pielęgnowanie tradycyjnych zawodów rzemieślniczych, wspieranie inicjatyw naukowych, rozwojowych, artystycznych wśród osób twórczych z różnych środowisk oraz działających społecznie.
 • Celem Fundacji jest prowadzenie wszechstronnej działalności promocyjnej, edukacyjnej, oświatowej i kulturalnej w zakresie nauki, kultury, sztuki oraz dziedzictwa narodowego w sposób innowacyjny, przystępny oraz inspirujący osoby utalentowane i aktywne społecznie do działania na rzecz rozwoju społeczeństwa i kultury.
 • Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
 1. Wspieranie kultury i sztuki, ochronę tradycji, dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
 2. Działanie na rzecz wspierania, organizacji i promocji wolontariatu.
 3. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.
 4. Organizowanie imprez kulturalnych, integracyjnych, wydarzeń promocyjnych, przedstawień, występów, wystaw, wernisaży, konkursów i przyznawanie nagród.
 5. Organizowanie i finansowanie wyjazdów, obozów, zielonych szkół, kolonii i wycieczek, zajęć pozalekcyjnych, sportowych, wymian i staży krajowych oraz zagranicznych.
 6. Pozaszkolne formy edukacji artystycznej.
 7. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.
 8. Promowanie twórczości artystycznej oraz tworzenie filmów dokumentalnych.
 9. Działalność edukacyjną, doradczą, coachingową, tutorską, mentorską oraz pozaszkolne formy edukacji i działalność wspomagającą edukację.
 10. Działalność szkoleniową oraz informacyjną.
 11. Naukę języków obcych.
 12. Wspieranie rozwoju gospodarczego i rozwoju przedsiębiorczości.
 13. Wspieranie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, w tym edukację ekologiczną i rozwojową.
 14. Ustanawianie funduszy, przyznawanie nagród i stypendiów osobom fizycznym i instytucjom.
 15. Ochronę środowiska naturalnego, w tym ochronę różnorodności biologicznej i krajobrazowej.
 16. Wyrównywanie szans grup słabszych, zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
 17. Współpracę międzynarodową, integrację europejską, rozwijanie kontaktów między społeczeństwami, w tym pomoc rozwojową.
 18. Działalność związana z nagraniami wideo i programami telewizyjnymi.
 19. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych.
 20. Działalność wydawniczą i badawczą.
 21. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych.
 22. Prowadzenie działalności naukowej i badawczej, w tym opracowywanie raportów, strategii, planów, opinii, ekspertyz, programów, projektów, prognoz i innych dokumentów;
 23. Działalność wspomagająca rozwój przedsiębiorczości, a także powstawania i wykorzystywania nowych technologii i rozwiązań technicznych sprzyjających rozwojowi społecznemu.
 24. Wspieranie innowacyjnych zawodów oraz pielęgnowanie tradycyjnych zawodów rzemieślniczych.
 25. Organizowanie projektów społecznych, konferencji, seminariów, warsztatów, kursów, szkoleń, paneli, spotkań, debat, kampanii społecznych.
 26. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania.
 27. Produkcja odzieży.
 28. Produkcja odzieży roboczej.
 29. Naprawa i przeróbek odzieży.
 30. Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży.
 31. Organizowanie doradztwa merytorycznego i specjalistycznego w zakresie przedsiębiorczości.
 32. Publikacje w środkach masowego przekazu audycji i artykułów z zakresu działań Fundacji.
 33. Realizację programów i projektów autorskich, nowatorskich i innowacyjnych, w tym aktywne uczestnictwo w programach Unii Europejskiej, norweskich, szwajcarskich i innych.
 34. Efektywne wykorzystywanie wszelkich zewnętrznych środków finansowych, w tym unijnych.
 35. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 36. Wszechstronna pomoc przy zakładaniu firm prywatnych.
 37. Wspomaganie tworzenia nowych miejsc pracy.
 38. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy.
 39. Upowszechnianie, promocja i rozwój kultury, nauki oraz ekonomii społecznej.
 40. Profilaktyka i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
 41. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, osób starszych i niepełnosprawnych.
 42. Działanie na rzecz rozwoju lokalnego i zagospodarowania przestrzeni.
 43. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego i wspólnot lokalnych.
 44. Wspieranie i promowanie wszechstronnego rozwoju intelektualnego, kulturowego oraz sportowego w społeczeństwie z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych oraz grup społecznie zagrożonych lub wykluczonych.
 45. Upowszechnianie wiedzy, informacji i dobrych praktyk, w tym prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej, organizowanie i prowadzenie spotkań, szkoleń, warsztatów, seminariów, kampanii, wizyt studialnych, staży, praktyk, konferencji i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i popularyzatorskim;
 46. Promowanie dialogu międzykulturowego, tolerancji i praw człowieka;
 47. Rozwijanie i upowszechnianie nowych metod zarządzania przestrzenią publiczną i mobilnością;
 48. Prowadzenie doradztwa oraz wspieranie finansowe, rzeczowe i techniczne organizacji pozarządowych, instytucji publicznych, przedsiębiorstw i osób fizycznych;
 49. Budowanie partnerstw, klastrów i sieci współpracy różnych środowisk i sektorów w Polsce i na świecie;
 50. Rzecznictwo wśród przedstawicieli władz ustawodawczych i wykonawczych wszystkich szczebli;
 51. Prowadzenie baz danych w zakresie tematyki stanowiącej przedmiot zainteresowania Fundacji oraz opiniowanie i opracowywanie dokumentów.
 52. Wspomaganie lokalnych inicjatyw społecznych i samorządowych oraz działanie na rzecz rozwoju społeczności lokalnych.
 53. Realizowanie programów i projektów w celu niwelowania różnic społecznych i zawodowych oraz przeciwdziałania dyskryminacji.
 54. Członkostwo w organizacjach zrzeszających organizacje pozarządowe polskie i zagraniczne o celach statutowych zbliżonych lub tożsamych z celami Fundacji.
 55. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi a także placówkami naukowymi i badawczymi oraz innymi organizacjami, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
 56. Inne działania, zgodne z prawem polskim zmierzające do realizacji celów statutowych.
 57. Wspieranie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej.
 58. Wymiana doświadczeń i informacji oraz współpracy z osobami fizycznymi, prawnymi, organizacjami pozarządowymi, instytucjami sektora publicznego i biznesowego.
 59. Wyrównanie szans i dążenia do równouprawnienia.
 60. Działanie w ramach integracji i wspierania organizacji pozarządowych.
 61. Działanie na rzecz edukacji, w tym edukacji rozwojowej i międzykulturowej.
 62. Wspieranie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 63. Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe projektów, które w znaczącym stopniu mogą przyczynić się do rozwoju edukacji i kultury, przedsiębiorczości, powstawania oraz wykorzystywania nowych technologii, a także rozwoju osobistego.
 64. Wspieranie inicjatyw artystycznych i kulturalnych, edukacyjno-sportowych oraz promocja i profilaktyka zdrowia.
 65. Działalności na rzecz turystyki i krajoznawstwa.
 66. Budowanie tożsamości miejsc, w tym kreowanie marek produktów i regionów.
 67. Promowanie miejsc i regionów.
 68. Upowszechnianie wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich, rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz działania na rzecz integracji europejskiej.
 69. Edukowanie, animowanie, integrowanie i aktywizowanie ludzi poprzez naukę, kulturę i sztukę.
 70. Promowanie świadomego i zdrowego stylu życia oraz zdrowego odżywiania.
 71. Ochrona i promocja zdrowia.
 72. Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
 73. Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
 74. Aktywne promowanie i upowszechnianie edukacji kultury fizycznej i sportu.
 75. Działalność charytatywna.
 76. Organizację i finansowanie konferencji, warsztatów, seminariów, szkoleń, konkursów.
 77. Tworzenie funduszy stypendialnych.
 78. Przyznawanie stypendiów, nagród i dotacji osobom fizycznym i prawnym opracowującym i uczestniczącym w programach zbieżnych z celem fundacji.
 79. Działalność wydawniczą i publikacyjną służącą prezentacji i promocji programów, działań i rozwiązań dotyczących realizacji celów fundacji.
 80. Współdziałanie z samorządem lokalnym, administracją państwową, placówkami naukowymi i badawczymi oraz innymi organizacjami, których działalność jest zbieżna z celami fundacji.
 81. Działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
 82. Organizacja i prowadzenie funduszu rozwoju osobistego.
 83. Animowanie i obsługa partnerstw lokalnych.
 84. Działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
 85. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
 86. Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.
 87. Upowszechniania i ochrony praw konsumentów.
 88. Pomocy Polonii i Polakom za granicą.
 89. Działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.
 90. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
 91. Świadczenie poradnictwa obywatelskiego oraz udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.
 92. Rewitalizację.

§ 7

 1. Działalność statutowa może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.
 2. Przedmiot działalności nieodpłatnej i odpłatnej określa Zarząd w drodze uchwały.
 3. W przypadku podjęcia przez Fundację działalności gospodarczej – co dopuszcza niniejszy statut – działalność gospodarcza będzie jedynie charakter dodatkowy w stosunku do działalności statutowej, której celem nadrzędnym jest prowadzenie działalności pożytku publicznego.
 4. Dochód z odpłatnej działalności pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji zadań należących do celów statutowych Fundacji.
 5. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie osób fizycznych z tytułu zatrudnienia przy wykonywaniu statutowej działalności odpłatnej pożytku publicznego nie może przekraczać 3-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§ 8

 1. Fundacja planuje zatrudniać osoby, z których:
 2. co najmniej 50% stanowią osoby bezrobotne lub osoby niepełnosprawne lub osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym lub osoby, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych;
 3. albo co najmniej 30% stanowią osoby z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych lub osoby z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.

Rozdział III

[Majątek i dochody Fundacji]

§ 9

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 10

 1. Dochody Fundacji mogą pochodzić z:
 2. Darowizny, dotacje, spadki, zapisy, subwencje i innego rodzaju przysporzenia majątkowe, poczynione na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i jednostki organizacyjne,
 3. Dochody z praw majątkowych,
 4. Oprocentowanie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych, dochody z papierów wartościowych;
 5. Odsetek bankowych,
 6. Dochody z majątku Fundacji,
 7. Dochody ze zbiórek i imprez publicznych oraz aukcji organizowanych przez Fundację lub na jej rzecz,
 8. Dochody z działalności gospodarczej Fundacji,
 9. Nawiązki i świadczenia pieniężne zasądzone na rzecz Fundacji przez sąd,
 10. Dochody z posiadanych jednostek uczestnictwa w spółkach prawa handlowego.
 11. Dochody z odpłatnej działalności pożytku publicznego,
 12. Dochody uzyskane w inny dozwolony przez prawo sposób.
 13. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

§ 11

 1. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
 2. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
 4. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli przekazującego.
 5. Darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe, może zastrzec, że środki te mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Zarząd Fundacji może nie przyjąć tego warunku. W takim wypadku Fundacja zwraca darczyńcy przekazane przez niego środki.
 6. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.
 7. Fundacja jest podmiotem, który nie dystrybuuje zysku lub nadwyżki bilansowej pomiędzy członków zarządu lub pracowników, ale przeznacza go na wzmocnienie potencjału fundacji jako kapitał niepodzielny w określonej części na reintegrację zawodową i społeczną lub na działalność pożytku publicznego prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej, w której działa Fundacja.

§ 12

 1. Zabronione jest:
 2. Udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 3. Przekazywanie majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
 4. Wykorzystywanie majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;
 5. Zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział IV

[Władze Fundacji]

§ 13

 1. Organami Fundacji są:
  1. Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem”.

§ 14
Zarząd

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z 1 do 3 osób, w tym Prezesa Zarządu.
 3. Fundator może pełnić funkcje w Zarządzie.
 4. Pierwszy skład Zarządu Fundacji powołuje Fundator ze wskazaniem funkcji w Zarządzie, tworzy go Agnieszka Maliszewska – prezes.
 5. Skład Zarządu może ulec zmianie, na podstawie uchwały Zarządu Fundacji poprzez zwiększenie liczby członków Zarządu w wyniku przyjęcia nowych członków Zarządu lub poprzez zmniejszenie w wyniku rezygnacji dotychczasowych członków Zarządu.
 6. Prezes Zarządu powoływany jest na czas nieokreślony, zaś pozostali członkowie Zarządu na 3-letnią kadencję.
 7. Funkcję członka Zarządu można pełnić więcej niż jedną kadencję.
 8. Członkowie Zarządu mogą pobierać wynagrodzenie z tytułu udziału w pracach tych organów.
 9. Osobom wchodzącym w skład władz Fundacji przysługuje prawo do zwrotu kosztów, poniesionych w związku z wykonywaniem przez nich zadań statutowych.
 10. Odwołanie członka Zarządu następuje w razie :
 11. wykonywania działalności lub pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu,
 12. choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania tej funkcji,
 13. niespełniania obowiązków członka Zarządu przez okres dłuższy niż 6 (sześć) miesięcy,
 14. nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu,
 15. istotnego naruszenia postanowień Statutu.
 16. Odwołanie członka Zarządu następuje w drodze uchwały Zarządu, od której zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Zarządu w terminie 7 dni od daty doręczenia uchwały za pośrednictwem Zarządu. Rozpoznanie odwołania następuje w terminie 30 dni od dnia wniesienia odwołania. Tak podjęta uchwała ws. odwołania członka Zarządu jest ostateczna.
 17. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 18. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na rok. Termin i miejsce obrad Prezes Zarządu podaje do wiadomości zainteresowanych członków drogą telefoniczną, mailową lub osobiście co najmniej na 3 dni przed terminem zebrania.
 19. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
 20. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Zarządu,
 21. odwołania przez Zarząd,
 22. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
 23. śmierci członka Zarządu.”

§ 15

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok.
 2. Posiedzenia zwołuje Prezes Zarządu przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, wiadomością SMS lub w inny skuteczny sposób na co najmniej 5 dni przed planowanym terminem posiedzenia.
 3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
 4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 5. Zarząd Fundacji może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji

§ 16

 1. Do kompetencji Zarządu należy:
 2. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
 3. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji oraz osób współpracujących z Fundacją pracowników Fundacji, w tym wynagrodzenia członków Zarządu,
 4. przyjmowanie darowizn, zapisów, subwencji i dotacji,
 5. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
 6. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nieprzekazanych do kompetencji innych organów.
 7. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
 8. uchwalanie rocznych i wieloletnich planów finansowych i programów działania Fundacji,
 9. zarządzanie majątkiem i funduszami Fundacji,
 10. sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji wymaganego przepisami rachunkowości i rocznego sprawozdania z działalności Fundacji zgodnie z ustawą o fundacjach oraz ustawą o działalności pożytku publicznego oraz podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i przeznaczeniu dodatniego wyniku finansowego lub pokryciu straty,
 11. realizacja szczególnych decyzji darczyńców, o ile nie są one sprzeczne z celami Fundacji bądź z postanowieniami niniejszego Statutu,
 12. uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych,
 13. odpowiadanie za realizację celów statutowych Fundacji,
 14. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji.
 15. powoływanie oddziałów, zakładów, filii i przedstawicielstw Fundacji, oraz określanie siedziby, obszaru i zakresu ich działania.
 16. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji i zarządów oddziałów, w tym prezesów i wiceprezesów.
 17. powoływanie pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 18. podejmowanie uchwał w sprawie zmiany statutu, łączenia Fundacji, likwidacji Fundacji i związanego z tym przeznaczenia jej majątku.
 19. podejmowanie uchwał w sprawie nadania tytułów honorowych

§ 17

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji oraz oświadczeń majątkowych uprawniony jest Prezes Zarządu.

§ 18
Rada pracowników

1.   Fundacja może powołać radę pracowników na podstawie uchwały Zarządu Fundacji zatwierdzonej przez Radę Fundacji.

2.   Szczegółowy tryb działania Rady Pracowników określi Regulamin zatwierdzony przez Zarząd Fundacji.

Rozdział V

[Postanowienia końcowe]

§ 19

 1. Dopuszcza się dokonywanie zmian statutu Fundacji, jednakże nie mogą one dotyczyć istotnych zmian celu działania Fundacji.
  1. Decyzje w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, przy czym do waż
  1. ności uchwały wymagana jest obecność wszystkich członków Zarządu.

§ 20

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inna fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały.

§ 21

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.
 3. Likwidację prowadzi likwidator wyznaczony przez Zarząd Fundacji.
 4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych celach.

§ 22

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejestrowy.